Sve konsalting usluge na jednom mestu!

Usluge MIA Consaltinga obuhvataju pružanje pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama, fizičkim licima, koje se odnose na planiranje, organizaciona pitanja, efikasnost poslovanja kao i pružanje informacija. Izrada projekata kao i upravljanje, HR konsultovanje sa inovativnim pristupom primene organizacione transakcione analize (OTA). Regrutacija zaposlenih, usugu  edukacije u vidu treninga pojedinaca i pojedinačnih sektora u firmama. Treninzi se baziraju na veštinama komunikacija, upravljanja konfliktima.       

Organizaciona transakciona analiza

je racionalni pristup razumevanja ponašanja, koji je baziran na pretpostavci da svako može da nauči da poštuje sebe, da misli za sebe, donosi sopstvene odluke, ispoljava svoja osećanja. Ali i da poštuje druge ljude, uvažava tuđa mišljenja i odluke. OTA se koristi za proučavanje ličnosti u organizacijama.

Cilj ove analize jeste u pobiljšanju efikasnosti ljudskih resursa koji se usmeravaju ka ostvarenju postavljenog cilja. Njeni principi mogu se primeniti na poslu, kod kuće, u učionici, u susedstvu – gde god imate komunikaciju.

U okviru Organizacione transkacione analize MIA Conuslitng nudi tri usluge:

SELEKCIJA KANDIDATA

Za kompanije koje nemaju sektor ljudskih resursa MIA Consulting obavlja definisanje kriterijuma za prijavljivanje za posao, raspisivanjem konkursa, selekcijom i sprovođenjem intervjua sa kandidatima.

HR KONSALTING

Za kompanije koje nemaju formiranu HR službu, MIA Consulting pruža podršku u: 1. Evaluacija rezultata zaposlenih i definisanje programa motivacije i treninga 2. Strukruriranju programa za razvoj zaposlenih, 3. Definisanju programa beneficija za zaposlene,

RAZVOJ ZAPOSLENIH

Uključuje set edukacija koje se pružaju firmama: emocionalna inteligencija, asertivna komunikacija, timski rad, upravljanje konfliktima, upravljanje stresom, upravljanje promenama, liderstvo, psihološke igre u organizacijama, organizacijski script, motivisanje zaposlenih, delegiranje, modeli ponašanja u organizaciji.

PROJEKTI

Pisanje i imlepmentacija projekata obuhvata podršku klijentima tokom razvoja projektne ideje, pronalazak odgovrajućih fondova za finansiranje projekta, izrada pojektne aplikacije, finansijko planiranje i izrada budžeta, upravljanje projektom. Usluga je pogodna za lokalne samouprave, nevladine organizacije, udruženja građana, kulturno-umetničke ustanove i fizička lica.

MENADŽMENT KONSALTING

Poslovno savetovanje i razvoj malih biznisa

Usluga namenjena malim preduzećima, preduzetnicima, početnim i lokalnim uslužnim biznisima, tačnije svim organizacijama kojima je potreban upravljački odnosno organizacioni menadžment.

Pružamo podršku početnim biznisima u smislu definisanja strategije i ciljeva, segmentacije tržišta i analize ciljne grupe, definisanja kanala promocije i svih ostalih elemenata koji zajedno čine jedan biznis plan.